Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for March 2016

 1. RAINBOW

   

  Hvilke frigjørende og livgivende ord Jesus talte til kvinnen! Det var ingen tvil om hennes eller mannens skyld, for hun var tross alt "grepet på fersk gjerning". Men mannen var ikke av interesse for dem som ville ydmyke henne (Joh 8,1-11).

  Jesu ord til de skriftlærde og fariseerne ledet dem til ærlig selvbedømmelse. Slik så de sin egen synd. Hans ord bør også bringe oss til ærlig selvbedømmelse, spesielt når vi befinner oss så klar, så ivrige, etter å fordømme en annen. Er vi uten skyld og synd?

  Og dette er hva fastetiden inviterer oss til å gjøre: å gjenkjenne og erkjenne vår egen syndighet, å angre seg og streve for omvendelse, slik at vi også må høre Jesu ord: "Heller ikke jeg fordømmer deg."

     

  What freeing, life-giving words Jesus spoke to the woman!  There was no question of her guilt—or of the man’s-- for she was, after all, “caught in the act” – but the man was not of concern to those who would humiliate her (John 8,1-11)

  Jesus’ words to the scribes and Pharisees, however, led them, to honest self-judgment, sinners that they were.  His words should likewise bring us to honest self-judgment, especially when we find ourselves so ready, so eager, to condemn another.  Are we without guilt and sin?

  And this is what Lent invites us to do: to recognize and acknowledge our own sinfulness, to repent and strive for conversion, so that we, too, might hear Jesus’ words:  “Neither do I condemn you.”