Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for June 2016

 1. paved road fence mountain

  I dagens evangelium (Luk 9,51-62), hører vi om tre menn som ville bli Jesus sine disipler.  Jesus sitt svar til dem, forteller oss mye om hva det koster å bli en disippel.   Ingenting, ikke noe som helst , kan ha prioritet over Jesus.  Det kan ikke være noe «men . . . la meg  først . . .». Vårt svar til Jesu kall må skje straks og være totalt. 

  Dette er harde ord, men å bli en disippel er ikke lett.  Vi må gi alt.

  For noen, som den første mann i dagens evangelium, kan det bety at de ikke har sitt eget hjem.  Ja, Jesus var en omvandrende predikant, men legg merke til det faktumet at de første kristne «hadde alt felles. . . . De solgte eiendommene sine  og det de ellers eide , og delte ut til alle etter  som hver enkelt trengte det» (Apg  2,44-45).  De erkjente at deres sanne hjem var i himmelen.

  Gjennom dåpen vår, hører  vi  til en ny familie – den kristne familien.   Som Jesus sier,  «min mor og mine søsken er  de som hører  Guds ord og gjør etter det» (Luk 8,21).

  For å komme tilbake til dagens evangelium, vi må vise ved handling at vi hører ordet – og det koster.

  Hva får vi igjen for det?  Jesus sier, «enhver som har forlatt hus eller (familie) for Guds rikes skyld, skal få mange dobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv» (Luk 18,29).  Hva vil du gi å bli Jesus sin disippel?

       

  In today’s Gospel (Luk 9,51-62), we hear about three people who wanted to be Jesus’ disciples.  Jesus’ answer to them tells us a lot about what it costs to become a disciple.  Nothing, no one at all, can have priority over Jesus.  There can be no  “but . . . let me            first . . . .”  Our response to Jesus’ call must be immediate and total.

  These are hard words, but it is not easy to be a disciple.  We must give all.

  For some, like the first would-be disciple in today’s Gospel, it can mean not having one’s own home.  Yes, Jesus was an itinerant preacher, but note that the first Christians “had all things in common.  They sold their possessions and goods and distributed the proceeds to all as they had need” (Acts 2,44-45).  They recognized that their true home was in heaven.

  Through our baptism, we belong to a new family – our Christian family.  As Jesus says, “My mother and my brothers are those who hear the word of God and do it” (Luk 8,21).

  To come back to today’s Gospel, we must show through our actions that we hear the word – and it costs.

  What will we receive in return?  Jesus says, “ . . . there is no one who has left house or (family) for the sake of the kingdom of God, who will not get back very much more in this age, and in the age to come, eternal life” (Luk 18,29).  What will you give to become Jesus' disciple?

   

   

 2. «Hvem sier dere at jeg er?»  Det spurte Jesus disiplene sine om i dagens evangelium (Lukas 9,18-24).  Det er et spørsmål som han også spør oss om – hver og én av oss.  Hvordan svarer du?  Hvem er Jesus for deg?  Det er et viktig spørsmål.  Er han Herren i livet ditt?  Er han en venn?  En god venn?  Noen som du har et personlig forhold til?

  Det er også viktig at vi spør oss selv:  Hva betyr det at vi kalles kristne?  Hvem skulle vi være eller bli på grunn av dette navnet?  Har vi tenkt på det?  Er vi lik Jesus i våre ord og gjerninger?  Har vi et nært forhold til hans Far slik han hadde?

  Dagens evangelium ber oss om å reflektere over hvem vi er nå og hvem vi er kalt til å bli.  Er det noe som er nødvendig å forandre?  Begynn i dag.

     

  «Who do you say that I am?»  So Jesus asked his disciples in today’s Gospel (Luke 9,18-24).  It is a question which he also asks us – each and every one of us.  What is your answer?  Who is Jesus for you?  It is an important question.  Is Jesus the Lord of your life?  Is he a friend? A good friend?  Someone with whom you have a personal relationship?

  It is also important that we ask ourselves:  what does it mean that we are called Christians?  Who should we be or become because of this name?  Have we thought about that?  Are we like Jesus in our words and our actions?  Do we have a close relationship with his Father like he had?

  Today’s Gospel asks us to reflect on who we are now and on who we are called to become.  Is there something that it is necessary to change?  Begin today.

  seasky