Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for August 2016

 1. ourneighbor2

  «Herre, i din godhet har du beredt en bolig for ditt folk» -- det synger vi som respons til dagens Salme 68.  Ordene berørte meg dypt.   Alle mennesker har en lengsel etter et hjem, et sted som er «vårt» sted  . . . hvor vi er tatt imot og elsket . . . et sted hvor det er godt å komme tilbake.

  Salmistens ord leder meg til Jesu ord i kapittel 14 av Johannes evangelium.  Jesus snakker om han Fars hus i himmelen.  Jesus sier at han vil gjøre i stand et sted for oss (14,2) – et hjem.

  Men det er også mulig å være hjemme hos Jesus nå.  Jesus sier: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham» (14,23)  Nå.  I hjertene våre.

  I det neste kapittelet, sier Jesus igjen og igjen, «bli hos meg».

  Jeg minnes Hellige Augustin som skrev: «Hjertene våre er rastløse inntil de finner ro i deg» Herre.

  Føler du deg alene?  Hjemløs?  Selv om du bor med andre? 

  Kom hjem til Jesus.  Bli hos ham.  Hjertet ditt skal finne ro og fred.

       

  “Lord, in your goodness you have prepared a home for your people” – so we sing as the response to today’s Psalm 68.  The words touch me deeply.  Everyone has a longing for a home, a place that is “our” place, where we are accepted and loved . . . a place to which it is good to return.

  The Psalmist’s words lead me to Jesus’ word in chapter 14 of John’s Gospel.  Jesus speaks about his Father’s house in heaven and says that he will make a place ready there for us (14,2), a home.

  But it is also possible to be at home with Jesus now.  Jesus said: “The one who loves me will hold fast to my word, and my Father shall love him, and we will come and make our dwelling with him” (14,23).  Now.  In our hearts.

  In the next chapter, Jesus says again and again, “stay with me.”

  I am reminded of St. Augustine who wrote: “Our hearts are restless until they rest in you” Lord.

  Do you feel alone?  Homeless? Even though you live with others? 

  Come home to Jesus.  Be with him.  Your heart shall find rest and peace.

   

   

 2.  

   

  Når vi kjører til og fra klosteret, ser vi dette tegnet på veien.  Det advarer oss om at vi må være ekstra forsiktig. Veien er trang og det kan lett oppstå farlige situasjoner.

  Kanskje det er en overraskelse at Jesus ber oss i dagens evangelium om å velge den trange døren som er døren til Guds rike (Luk 13,24; se også Matt 7,13-14).  Ja, det er farer på veien til Guds rike.  Reisen er vanskelig.  Vi må «kjempe» å gå inn – kjempe mot så mange ting i samfunnet vårt som kan vende oss bort fra Gud og lede oss til å gjøre urett.  Dette er den vide veien som fører oss til ødeleggelse. Dette er den vide og lette veien.

  Hvilken vei går du på nå?  Vet du?  Hvordan finner du det ut?

  Les Matteusevangeliet, kapitler 5-7.    Finner du en beskrivelse av oppførselen din her?  Hva du gjør eller ikke gjør?

  Jesus sier at porten til livet (og himmelriket) er trang og smal (Matt 7,14).  Vi må kjempe for å komme inn.  Vi erfarer hvor vanskelig det er å leve som Jesus befaler. Det betyr at vi må oppføre oss på en ny måte, som Jesus forteller oss.

  Ordene til Jesus er et godt og viktig varsel.  Vær forsiktig.  Veien er vanskelig; porten er trang – men det er veien til livet.

       

  When we drive to and from the monastery, we see this sign by the road. It warns us that we must be extra careful.  There is danger ahead.  The road is narrow.

  Perhaps it is a surprise that Jesus tells us in today’s Gospel to choose the narrow door which is the door to God’s kingdom (Luk 13,24; se også Matt 7,13-14).  Yes, there are dangers on the way to God’s kingdom.  The journey is difficult.  We most struggle to go in – struggle with so many things in our society that can turn us away from God and lead us to do wrong.  This is the wide way that leads to destruction.  It is the easy way.

  Which way are you on now?  Do you know?  How do you find out?

  Read chapters 5-7 of Matthew’s Gospel.  Do you find a description of your behavior here?  What you do or don’t do?

  Jesus says that the door to life (and the kingdom of heaven) is narrow and tight.  We must bend to go in.   We experience how hard it is to live according to what Jesus asks.  It means that we must live in a new way, as Jesus tells us.

  Jesus’ words are a good and important warning.  Be careful.  The way is difficult; the gate is narrow – but it is the way to life.

   Bilde/Image: wikipedia