Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for February 2017

 1.  
  Onsdag er askeonsdag, fastetidens begynnelse. Hellige Benedikt snakker om fastetiden som en hellig tid, en gledens tid. Glede? Men fastetiden handler om selvfornektelse og anger.  Hvordan kan dette gi glede?

   

  Gleden kommer fra det vi ser hen til i fastetiden - ikke oss selv, ikke våre synder, men til Gud og tilgivelsen han ønsker å gi oss hvis vi bare vil motta den. Hvilken glede vår himmelske Far har når vi mottar hans gaver, spesielt hans tilgivelse, som i historien om den bortkomne sønn (Lukas 15,11-32).

   

  Fastetidens glede finnes i vissheten om at det ikke er noe vi har gjort, gjør eller kommer til å gjøre som vil fjerne Guds kjærlighet til oss. stor er Guds kjærlighet til hver enkelt av oss - personlig.

   

  Fastetidens glede kommer fra det faktum at Gud har delt sitt liv med oss og at han ønsker at vi blir de personene han har skapt oss til å være - i sitt bilde, og at vi lar oss forme mer og mer etter Kristus (Galaterne 4,19; se også Efeserne 4,13; Kolosserne 3,10).
   

  flower in crack

   
  I klosteret har vi den praksis å fokusere på en spesiell bok for lesing i fastetiden, slik St. Benedikt i sin regel instruerer oss i kapittelet om fastetiden (kap. 49). Benedikts tid betød dette en av bøkene i Bibelen.

   

  Jeg anbefaler Lukasevangeliet som god fastetidslesning.  Se deg selv som en av de i mengden som Jesus er ivrig etter å undervise – du er!  Se deg selv som en av de blinde, de lamme, de døve Jesus ønsker å helbrede – du er!  Blindhet, lammelse og døvhet er ikke bare fysisk.  Lær av Jesus hva slags person du skal bli – både i forhold til Gud og i forhold til andre.

   

  Oppdag fastetidens glede i år! Gleden av Guds store kjærlighet for deg – gleden av tilgivelse – gleden i hvem Gud har skapt deg til å bli.  Og i denne gleden, se fram til påskens feiring av nytt liv.
   
   
  Til Fastetid - laget av en Tautra nonne
  omslaguendelig

   Bestill fra klosteret eller st.olavsforlag

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        

  Wednesday is Ash Wednesday, the beginning of Lent.  St. Benedict speaks of Lent as a holy time, a time of joy.  Joy?  But Lent is about self-denial and repentance.  How can this be joy?

   

  The joy comes from what we look to in Lent – not our selves, not our sins, but to God and the forgiveness he so wishes to give us, if only we will receive it.  What joy our Heavenly Father has when we receive his gifts, especially his forgiveness, as in the story of the Prodigal Son (Luke 15,11-32). 

   

  Lent’s joy is to be found in the knowledge that there is nothing we have done in the past or can do that will take away God’s love for us.  So great is God’s love for each one of us – personally.

   

  Lent’s joy comes from the fact that God has shared his life with us and that he desires that we become the persons he has created us to be – in his image; and that we allow Christ to be more and more formed in us (Galatians 4,19; Ephesians 4,13; Colossians 3,10).

   

  In the monastery, we have the practice of receiving a special book for Lenten reading, as St. Benedict instructs in his chapter on Lent in the Rule (ch. 49).  In Benedict’s day, this meant one of the books of the Bible.

   

  I recommend the Gospel of Luke as good Lenten reading.  See yourself as one of those in the crowd Jesus is eager to teach – you are!  See yourself as one of the blind, the deaf, the lame, he so desires to heal – you are!  Blindness, deafness, and lameness are not only physical.  Learn from Jesus the kind of person you are to become – both in relationship to God and in relationship to others. 

   

  Discover the joy of Lent this year – the joy of God’s great love for you – the joy of forgiveness – joy in who God has created you to be!  And in this joy, look forward to Easter’s celebration of new life!  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 2.          
           
  birds of the air       wild flower
   
  Bekymring - på et eller annet tidspunkt plager det oss alle. Det er så lett å bekymre seg for mange ting... Det er sann visdom å finne i noe den amerikanske humoristen Mark Twain sa en gang: Jeg er en gammel mann og har visst om mange vanskeligheter, men de fleste av dem ble aldri virkelighet.”

   

  I dagens evangelium, gir Jesus oss stadig større visdom om emnet bekymring ved å be sine disipler om å se de vakre villblomstene og de frisinnete fuglene.  Se hvordan vår himmelske Far bryr seg om dem! Blomstene vokser, men de strever ikke og spinner, men Gud kler dem i skjønnhet (Matt 6,28-30). Fuglene under himmelen verken sår eller høster, men Gud gir dem mat (Matt 6,26). Hvor mye mer vil han gjøre for oss!

   

  Cassian, en stor monastisk forfatter fra det fjerde århundre, sa at bekymring er den største hindring for et rent hjerte, som er nødvendig hvis vi vil ”se” Gud. Kanskje han mente at bekymring tilslører vår følelse av tillit til hvor mye Gud tar seg av oss. Vi er opptatt av hva som kan skje eller hva vi må gjøre eller ikke kan  gjøre eller tusen andre muligheter at vi mister av syne det faktum at vår himmelske Far har en dyp personlig kjærlighet og omsorg for hver enkelt av oss.

   

  Det er nøyaktig hva Gud sier i profeten Jesajas ord i dagens første messelesning: Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte?  Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender...(Jesaja 49,15-16).

     

  Husk dette neste gang bekymringene begynner å ta tak i deg. Husk den kjærlige omsorg din himmelske Far har for deg og hvil fredelig i hans hånd.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       
   
  Worry – at some time or another it plagues us all.  We can so easily worry about so many things . . . .  There’s real wisdom to be found in something the American humorist Mark Twain once said:  “I am an old man and have known a great many troubles but most of them never happened.”

   

  In today’s Gospel, Jesus gives an ever greater wisdom on the subject of worry by telling his disciples to look at the beautiful wildflowers and the free-spirited birds.  Look at how the Heavenly Father cares for them!  The flowers grow, but they neither toil nor spin, yet God clothes them in such beauty (Matt 6,28-30).  The birds of the air neither sow nor reap, but God provides them with food (Matt 6,26).  How much more will he do for us!

   

  Cassian, a great monastic writer of the fourth century, said that worry is the biggest obstacle to the purity of heart that is needed if we will “see” God.  Perhaps he meant that worry obscures our sense of trust in how God much cares for us.  We are so caught up in what might happen, or what we need to do or can’t do or a thousand other possibilities that we lose sight of the fact that our Heavenly Father has a deep personal love and care for each one of us.

   

  That is exactly what God says in the words of the prophet Isaiah in today’s first reading:  “Can a woman forget her nursing child or show no compassion for the child of her womb?  Even these may forget yet I will not forget you.  See, I have inscribed you on the palms of my hands”  (Isaiah 49,15-16).

   

  Remember this the next time worry starts to take hold of you.  Remember what loving care your Heavenly Father has for you and rest peacefully in his hand.