Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for March 2017

 1. Vi som bor i Norge vet hvor tungt mørket kan være i lange måneder på vinteren når sola skinner bare noen timer hver dag.  Hvordan er det da å være fysisk blind og aldri kunne se lyset?  Tenk på det og du vil fatte storheten i den helbredelsen Jesus utførte i dagens evangelium, som ga synet til en mann som var født blind.  

  Men det er andre former for blindhet, ikke bare fysisk: blindhet i sinn og hjerte.  Jesus kan helbrede disse også.   Det er andre slags mørke, ikke bare fysisk: mørket i vantro og synd, uvitenhet og usikkerhet, frykt og angst.  Vi ser noe av disse i dagens evangelium også (se, for eksempel, Johannes 9,38-41). 

  Kjenner du din blindhet? Kjenner du ditt mørke?  Hvis ikke, be Jesus om å vise deg det. Be Jesus om å helbrede deg, så du kan se med sinn og hjerte.  Hans lys skinner i mørket.  Jesus, som er verdens lys (Johannes 9,5), har kraft til å overvinne alt mørke (Johannes 1,5). 

  I denne fastetiden, la oss se til Jesu lys. La oss vandre i Jesu lys slik at mørket ikke overvinner oss.

  candleflame2

  We who live in Norway know how heavy darkness can be in the long months of winter when the sun shines only a few hours each day.   What must it be like to be physically blind and never be able to see the light? Think about it.  You will come to appreciate how great was the healing Jesus worked in today’s Gospel, giving sight to the man born blind.  

  But there are other kinds of blindness, not only physical: blindness of mind and heart.  Jesus can heal these also.  There are other kinds of darkness, not only physical: the darkness of unbelief and sin, ignorance and uncertainty, fear and anxiety.  We see something of these in today’s Gospel as well (see for example, John 9,38-41).

  Do you know your blindness?  Do you know your darkness?  If not, ask Jesus to show you.  Ask Jesus to heal you, to give you sight in mind and heart.  His light shines in the darkness.  Jesus, who is the light of the world, has power to overcome all darkness. 

  In this Lent, let us look to Jesus’ light.  Let us walk in Jesus’ light so the darkness does not overcome us. 

  row of candle flames

 2.   living water
    

  Fastetiden handler om å lytte.  På første og andre søndag, hørte vi Fars stemme si til Jesus og til oss:  dere mine elskede sønner og døtre.  På tredje søndag (År A), hører vi Jesus si til den samaritanske kvinnen ved brønnen—og til oss, ”Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann” (Johannes 4,10).

  Levende vann – ja, vann er livets kilde, vann er nødvendig for liv.  Men det er også et åndelig vann, vannet som kommer fra Gud.  Jesus forteller oss om dette vannet i dagens evangelium (Johannes 4,5-42).

  Salmisten sier ”likesom hjorten stunder etter bekker med levende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud.  Min sjel tørster etter Gud . . . (Salme 42,2-3) og ”min sjel tørster etter deg, mitt legeme stunder etter deg i det øde, tørre, vannløse land” (Salme 63,2).

  Anerkjenner vi vår tørst?  Vet vi hva vi tørster etter?  Kjenner vi ham som alene kan stille vår tørst? Jesus sa, ”Den som tørster skal komme til meg og drikke.   Den som tror på meg, fra hans indre skal det renne elver av levende vann” (Joh 7,37-38).

  Kom til Jesus i dag.  Spør ham om levende vann.  Drikk hans levende vann og du skal aldri tørste igjen.

     

  Lent is about listening.  On the first and second Sundays, we heard the Father’s voice say to Jesus and to us: you are my beloved sons and daughters.  On the third Sunday (Year A), we hear Jesus say to the Samaritan woman at the well—and to us, “If you had known God’s gift and who it is some asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water” (John 4,10).

  Living water – yes, water is the source of life, water is necessary for life.  But there is also a spiritual water, the water that comes from God.  Jesus tells us about this water in today’s Gospel (John 4,5-42).

  The Psalmist says, “as the deer longs for streams with living water, so also my soul longs after you, my God.  My soul thirsts for God” (Psalm 42,2-3) and “my soul thirsts for you, my body longs for you in a deserted, dry, waterless land” (Psalm 63,2).

  Do we recognize our thirst?  Do we know what we thirst for?  Do we recognize him who alone can fill our thirst?  Jesus says, “Those who thirst shall come to me and drink.  The one who believes in me, from within him shall flow rivers of living water” (John 7,37-38).

  Come to Jesus today.  Ask him for living water.  Drink his living water and you shall never thirst again.

   
  For Fastetid:
   
  omslaguendelig

  Bestilles fra www.stolavforlag.no