Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for May 2017

 1. ascension

   

  Denne uken feirer vi festen for Kristi Himmelfart, Jesu hjemkomst til sin himmelske far.  Han snakket ofte om den, spesielt før han døde (se, f.eks. Joh 14,1-7;  14,12; 14,28; 16,28).   Jesus fortalte sine disippler at han ville være med dem ved sin Hellige Ånd selv etter sin himmelfart.  Vi skal høre mer om den Hellige Ånd i evangeliene i tiden fremover og i pinsen. Vi skal snakke mer om den i fremtide blogger.          

  Nå, la oss fokusere på Jesu himmelske hjemkomst slik at vi også kan ha en himmelske hjemkomst på enden av våre liv.  Er dette noe du tenker på?  Har det noen betydning i ditt daglig liv?  Er Gud virkelig et «hjem» for deg?  Vet du at Gud bor i ditt hjerte? (se Joh 14,23). 

  Hvis ikke, er tiden inne til å gjøre noe med vårt forhold til Gud, som elsker oss så høyt og ønsker å være i forbindelse med oss. 

  Hvordan gjør vi det?  Vi må være påpasselig med Gud.  Vi må bruke tid til å være med ham, i stillhet, i bønn og med hans ord i Bibelen.  Ta imot hans ord og la det bli plantet i ditt hjerte (Jakob 1,21).   Si hans navn, si Jesu navn, stille.  Fortell ham at du elsker ham.  Hør ham snakke om sin kjærlighet til deg.

  Hvis vi opplever Guds kjærlighet og er  «hjemme»  i det nå, så skal vår himmelske hjemkomst være en stor glede.

     

  This week we celebrate the feast of the Ascension of Our Lord, Jesus’ return to his heavenly Father.  He spoke often about it, especially before he died (see, for example, John 14,1-7; 14,12; 14,28; 16,28).  Jesus told his disciples that he would be with them through his Holy Spirit even after his ascension.  We shall hear more about the Holy Spirit in the gospels in the days to come and also at Pentecost.  We shall speak more about the Holy Spirit in future blogs.

  For now, let us focus on Jesus’ return to heaven so that we also can go home to our heavenly Father at the end of our life.  Is this something you think about?  Does it have any meaning in your daily life?  Is God really “home” for you?  Do you know that God lives in your heart (see John 14,23)?

  If not, the time is now to do something about our relationship with God, who  loves us so much and who wants to be in relationship with us.

  How do we do that?  We must be mindful of God.  We must take time to be with God, in prayer, in silence, and with his word in the Bible.  Receive his word and let it be planted in your heart (James 1,21).  Say his name, say Jesus’ name, quietly in your heart.  Tell him that you love him.  Hear him speak about his love for you. 

  If we experience God’s love and are “at home” in it now, our own coming home to heaven will be a great joy.

   

   

 2. candleflame2

   

  ”Jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd” (Johannes 14,16).  Så sier Jesus i dagens evangelium: han skal gi oss en annen talsmann som han selv – en hjelper, Guds Hellige Ånd.  Han skal bli hos oss og være i oss (14,17).

  Gjenkjenner vi hva slags hjelper vi har?  Det er virkelig Guds Hellige Ånd: Guds kraft, Guds nærvær som bor i oss.  Det er den samme kraften Gud viste da han reiste Kristus opp fra de døde (Efeserne 1,19-20).  Det er en sterk kraft!

  Er det for fantastisk til at vi kan forstå det?  Å tro det?  Å påkalle det for hjelp?

  Men det er sant.  Hvis bare vi kan være åpne for hans makt i oss og søke hans hjelp.

  Kanskje det er tider i våre liv når vi føler oss helt alene.  Jesus sier: "Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn" (Johannes 14,18).  Vi er ikke alene. Han lever i oss (14,20). Husk det når du føler deg alene og hjelpeløs.

  Gjør ordene i Paulus bønn for efeserne dine egne: ”Må han . . . gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.  Må Kristus ved troen bo i deres hjerter . . .” (3,16-17).  Da vil vi også kjenne at hans kraft vil virke i oss og oppnå langt mer enn vi kan be om og forstå (3,19).

     

  ”I will ask the Father and he will give you another Advocate, to be with you forever, the Spirit of Truth” (John 14,16, NRSV).  So says Jesus in today’s Gospel: he will give us another Advocate like himself, a helper: God’s Holy Spirit.  He shall remain with us and be in us (John 14,17).

  Do we recognize what kind of helper we have?  It is God’s Holy Spirit: God’s power, God’s presence who dwells within us.  It is the same power God showed when he raised Christ up from the dead (Ephesians 1,19-20).  That is powerful power!

  Is it too marvelous for us to understand?  To believe?  To call upon for help?

  But it is true.  If only we can be open to his presence and seek his help.

  Perhaps there are times in our lives when we feel all alone.  Jesus says, “I will not leave you orphaned” (John 14,18, NRSV).  We are not alone.  He lives within us (14,20).  Remember that when you are feeling alone and helpless. 

  Make the words of Paul’s prayer for the Ephesians your own: that the Father "may grant that you may be strengthened in your inner being with power through his Spirit and that Christ may dwell in your hearts through faith” (Eph 3,16-17, NRSV).  Then we, too, will know his power at work within us, accomplishing far more than we can ask or imagine (3,19).