Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for May 2017

 1. annie hanne pax

  I dagens evangelium hører vi Jesu bønn for enhet blant alle hans disipler og alle som fulgte ham.  Det er hans bønn for oss i dag.  Kan vi høre disse ordene som om de handler om enhet mellom alle kristne? Alle medlemmene i vårt sogn? I bygda vår?  Om alle i vårt fellesskap?  Alle i vår familie?  De er det.

  Legg merke til hvor mange ganger verbet ”å gi” brukes i Johannes 17.  Jesus sier at Gud ga ham hans disipler (Joh 17,2.9.24).  De er gaver til ham fra hans himmelske far.

  Kan vi se våre familiemedlemmer som gaver fra vår himmelske far?  De i menigheten vår? I bygda vår? I fellesskapet vårt?  De er det. 

  Bruk tid i dag til å takke Gud for dem -- og takk dem også – med et brev, en e-post, sms eller telefon.  Fortell dem hva de betyr for deg.

  Kanskje det er vanskeligheter med noen av dem som Gud har gitt deg. Problemer i et forhold, for eksempel.  Men selv her kan det være gaver.   Kanskje din tilstedeværelse, din kjærlighet, din tålmodighet, din tilgivelse er en gave for dem.  Vanskelighetene kan lede deg til dypere kjærlighet og større tålmodighet.  Du vil bli en bedre person.  Du vil bli mer lik Kristus.

  Be Jesu bønn i Johannes 17 i dag, for din familie, din menighet, ditt fellesskap - og vær og gjør alt du kan, så denne enheten kan bli virkelighet.

     

  In today’s Gospel, we hear Jesus’ prayer for unity among all his disciples and all who followed him.  It is his prayer for us today.  Can we hear these words as about unity among all Christians?  All the members of our parish?  All in our family? Our community? They are.

  Notice how many times the verb “to give” is used in John 17.  Jesus says that God gave him his disciples (John 17,2.9.24).  They are gifts to him from his heavenly father.

  Can we see those in our family as gifts from our heavenly Father?  Those in our parish?  In our community?  They are.

  Spend time today to thank God for them – and thank them as well – with a letter, an epost, SMS or telephone call.  Tell them what they mean to you.

  Perhaps there are difficulties with some of those whom God has given you, difficulties in relationships, for example.  But even here there can be gifts.  Perhaps your presence, your love, your patience, your forgiveness are a gift for them.  The difficulties can lead you to deeper love and greater patience.  You will become a better person.  You will become more like Christ.

  Today, pray Jesus’ prayer in John 17 for your family, your parish, your community – and be, and do all that you can, so this unity will become a reality.

   

 2. ascension

   

  Denne uken feirer vi festen for Kristi Himmelfart, Jesu hjemkomst til sin himmelske far.  Han snakket ofte om den, spesielt før han døde (se, f.eks. Joh 14,1-7;  14,12; 14,28; 16,28).   Jesus fortalte sine disippler at han ville være med dem ved sin Hellige Ånd selv etter sin himmelfart.  Vi skal høre mer om den Hellige Ånd i evangeliene i tiden fremover og i pinsen. Vi skal snakke mer om den i fremtide blogger.          

  Nå, la oss fokusere på Jesu himmelske hjemkomst slik at vi også kan ha en himmelske hjemkomst på enden av våre liv.  Er dette noe du tenker på?  Har det noen betydning i ditt daglig liv?  Er Gud virkelig et «hjem» for deg?  Vet du at Gud bor i ditt hjerte? (se Joh 14,23). 

  Hvis ikke, er tiden inne til å gjøre noe med vårt forhold til Gud, som elsker oss så høyt og ønsker å være i forbindelse med oss. 

  Hvordan gjør vi det?  Vi må være påpasselig med Gud.  Vi må bruke tid til å være med ham, i stillhet, i bønn og med hans ord i Bibelen.  Ta imot hans ord og la det bli plantet i ditt hjerte (Jakob 1,21).   Si hans navn, si Jesu navn, stille.  Fortell ham at du elsker ham.  Hør ham snakke om sin kjærlighet til deg.

  Hvis vi opplever Guds kjærlighet og er  «hjemme»  i det nå, så skal vår himmelske hjemkomst være en stor glede.

     

  This week we celebrate the feast of the Ascension of Our Lord, Jesus’ return to his heavenly Father.  He spoke often about it, especially before he died (see, for example, John 14,1-7; 14,12; 14,28; 16,28).  Jesus told his disciples that he would be with them through his Holy Spirit even after his ascension.  We shall hear more about the Holy Spirit in the gospels in the days to come and also at Pentecost.  We shall speak more about the Holy Spirit in future blogs.

  For now, let us focus on Jesus’ return to heaven so that we also can go home to our heavenly Father at the end of our life.  Is this something you think about?  Does it have any meaning in your daily life?  Is God really “home” for you?  Do you know that God lives in your heart (see John 14,23)?

  If not, the time is now to do something about our relationship with God, who  loves us so much and who wants to be in relationship with us.

  How do we do that?  We must be mindful of God.  We must take time to be with God, in prayer, in silence, and with his word in the Bible.  Receive his word and let it be planted in your heart (James 1,21).  Say his name, say Jesus’ name, quietly in your heart.  Tell him that you love him.  Hear him speak about his love for you. 

  If we experience God’s love and are “at home” in it now, our own coming home to heaven will be a great joy.