Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for August 2017

 1. Dagens takksigelses- og og  lovprisningssalme (Sal 138) er en hjertelig respons fra en somhar hatt en dyp og kraftig opplevelse av Guds forløsning – et svar på bønn angående en bestemt livssituasjon (v. 3). Stopp opp et øyeblikk med denne realiteten.

  Ikke ta lett på kvalene og maktesløsheten som det antydes at salmisten opplevde. Vi har alle «vært der» en eller annen gang, kanskje flere ganger.

  Opplevelsen av maktesløshet og svakhet stiller oss ansikt til ansikt overfor kjensgjerningen at vi er skjøre, menneskelige skapninger. Vi er støv, formet av vår Skapers hånd (1 Mos 2,7; Jes 43 1.7; 45,11). Men de hendene som så kjærlig skapteoss i det guddommelige bildet (1 Mos 1,26–27), vil ikke forlate oss (se Jes 43,1–7), akkurat som salmisten ikke ble forlatt. Både Salmisten og vi blir frelst av Guds høyrehånd (v. 3). Vi blir holdt i de hendene (Jes 49,16).

  Har du hatt en slik opplevelse av Guds forløsning? Når? Hvordan opplevdes det?  Gikk det langt utover hva du hadde forestilt deg kunne hende eller bli resultatet?  Hva var svaret ditt? Var det lovprisning og takksigelse til den Gud som utrettet slike undre for deg? Som var trofast mot deg?

  Det er så viktig at vi ikke bare husker det Gud har gjort for oss, men alltid holder fast ved disse minnene i vårt sinn og hjerte. Det er grunnlaget for trygghet og tillit til at vi vil fortsette å erfare Guds varige støtte og forløsning (v. 8).

  Fra En glede ingen kan ta fra deg av Anne Elizabeth Sweet, OCSO Oslo:St.Olavsforlag, 2015.  Brukt med tillatelse.

   

       

  Today’s psalm of gratitude and praise (Psalm 138) is the heartfelt response of one who has had a deep and powerful experience of God’s deliverance –an answer to prayer concerning a particular life-situation (v. 3).  Pause for a moment with this reality.  Don’t lightly pass over the implied anguish and powerlessness the Psalmist experienced.   We’ve all “been there” at one time or another, perhaps many times.

   The experience of powerlessness, inability, weakness and fragility brings us face to face with the reality that we are frail, human creatures.  We are but dust, shaped by the hands of our Creator (Gen 2,7; Isa 43,1.7; 45,11).  But those hands that so lovingly created us in the divine image (Gen 1,26-27) will not forsake us (see Isa 43,1-7) just as the Psalmist was not forsaken.   Both the Psalmist – and we—are saved by God’s right hand (v. 3).  We are held in those hands (Isa 49,16).

  Have you had such an experience of God’s deliverance?  When? What was it like?  Did it far exceed what you imagined could happen or be?  What was your response?  Was it praise and thanksgiving to the God who worked such wonders for you?   Who was faithful to you?

   It is so important not only that we remember what God has done for us, but keep that memory ever before us in our minds and hearts.  It is the basis of confidence and trust in the continued experience of God’s constant support and deliverance (v. 8).

   

   

   

   

 2. bernard icon

  I dag feirer vi festen for Hellige Bernhard av Clairvaux, en av de fremste åndelige fedre i vår Cistercienserorden.  Han ble fodt i 1090 i Burgund (Frankrike) og var av adelig herkomst.  I 1112 trådte han og tretti ledsagere inn i det nyopprettede (1098) og ganske lille klosteret Citeaux!  Han ble en betydningsfull abbed og en viktig figur i sin samtids kirke.

  Bernhard har etterlatt oss en arv av mange prekener og avhandlinger som forsetter å forme vår Cistercienseråndelighet.  Han skrev en rekke prekener om Høysangen, hvor han tolker denne kjærlighetssangen mellom brud og brudgom som gjelder forholdet Kristus ønsker å ha med hver enkelt av oss.

  I Preken 74 taler han om sin personlige erfaring av Kristus i bønn: "Jeg oppfattet hans nærvær . . . og hvor han kommer fra når han besøker min sjel, og hvor han går, og på hvilken måte han går inn og går ut, jeg innrømmer at jeg vet ikke engang nå . . . .   Jeg har steget til det høyeste i meg selv – og se! Ordet tårner over det . . . . Jeg har utforsket mitt dypeste dyp, men jeg fant ham enda dypere.  Hvis jeg så utenfor meg selv, ville jeg se ham strekke seg lengre enn jeg kunne se; og hvis jeg så inne i meg selv, var han enda lengre innenfor.  Da visste jeg sannheten av det jeg hadde lest, 'I ham vi lever, beveger oss og er til' (Apg 17,28)."  Bernhards ord inviterer oss til å erfare Kristi nærvær i oss selv.

     

  Today we celebrate the feast of St. Bernard of Clairvaux, one of the foremost spiritual fathers of our Cistercian order.  He was born in the year 1090 in Burgundy (France) to a noble family.  He entered the newly founded (1098) and still quite small monastery of Citeaux in 1112 with thirty companions!  He became a great abbot and an important figure in the Church of his day.

  Bernard has left us a legacy of many sermons and treatises which continue to form our Cistercian spirituality.  He wrote a series of sermons on the Song of Songs, interpreting this love song between a bride and a groom as applying to the relationship Christ desires to have with each one of us. 

  In Sermon 74 he speaks of his personal experience of Christ in prayer: " . . . I perceived his presence . . . and where he comes from when he visits my soul, and where he goes, and by what means he enters and goes out, I admit that I do not know even now . . . .  I have ascended to the highest in me, and look!  the Word is towering above that . . . .   I have descended to explore my lowest depths, yet I found him even deeper.  If I looked outside myself, I saw him stretching beyond the furthest I could see, and if I looked within, he was yet further within.  Then I knew the truth of what I had read, 'In him we live and move and have our being' (Acts 17,28). "*  Bernard's words invite us to experience Christ's presence within ourselves.

   

  *Sermon 74.5 in On the Song of Songs IV, Translated by Irene Edmunds (Cistercian Father Series #40); Kalamazoo, MI: Cistercian Publications, 1980 p. 90.   Published now by Liturgical Press, Collegeville, MN (USA).  Used with Permission.