Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for September 2017

 1. stone path garden

  Jeg tenker på vennskap når jeg leser disse vakre ordene fra dagens salme, vennskap med Herren.  Jeg husker en gang da jeg var tenåring, så traff jeg en ung mann som snakket om Jesus slik som jeg snakket om mine venner. Jesus var hans venn. Han opplevde at Jesus var veldig nær ham. 

  Jeg ønsket å ha det samme forholdet med Jesus.  Jeg ønsket å ha Jesus som min venn.   Hvordan skjer det lurte jeg på.

  Faktisk,så er Jesus allerede vår venn.  I Johannesevangeliet, forteller Jesus oss at vi er hans venner (Joh 15,14-15).   Det er vi som må komme nær ham.  Det er vi som må kjenne ham.  Det er vi som må kalle på ham.

  Hvordan begynner man?  Bare fortell Jesus at du ønsker å kjenne og komme nær  ham.  Fortell ham det i ditt hjerte.  Les om ham i Det nye testamentet. Snakk til ham som du ville til en venn – og hør i ditt hjerte hva han sier til deg. 

  Dette er bønn.  Du kan lese mer om bønn på våre nettsider.

     

  I think about friendship when I read these beautiful words from today’s Psalm, friendship with the Lord.  I remember once when I was a teenager, I met a young man who spoke about Jesus like I spoke about my friends.  Jesus was his friend.  He knew, he experienced, that Jesus was very near to him.

  I wanted to have this same relationship with Jesus.  I wanted to have Jesus as my friend.  How does that happen? I wondered.

  The fact is, Jesus is already our friend.  In John’s Gospel, Jesus tells us that we are his friends (John 15,14-15).  It is we who must come near to ham.  It is we who must know him.  It is we who must call upon him.

  How does one begin?  Only tell Jesus that you want to know him, to come near to him.  Tell him that in your heart.  Read about him in the New Testament.  Speak to him as you would a friend, and hear in your heart what he says to you.

  This is prayer.  You can read more about prayer on that page of our website.

   

   

 2. RAINBOW

  «Gud være oss nådig . . .»

  Slik begynner Salme 67.

  Nådig.  Det er et rikt og betydelig ord i Bibelen – og i livet.  Å være nådig er å være og gjøre godt for en annen.  Nådig er en karakteristikk for Gud.  Det er hvem Gud er.   Gud åpenbarte seg for Moses på Sinai som en Gud som er «barmhjertig og nådig . . . sen til vrede og rik på miskunn og sannhet» (2 Mos 34,6).   Det er hvordan Gud er mot oss. 

  Tenker du på Gud som nådig mot deg?

  Tenk på all nåde og alle gaver du har fått fra Gud.  Sett navn på dem og takk Gud for hans nåde mot deg.

   

   Se også Salme 103; Johannes 1,16-17; Jakob 1,17.

     

  «God be gracious to us . . .”

  So begins Psalm 67.

  Gracious.  It is a rich and significant word in the Bible – and in life.  To be gracious is to be and do good for another.  Graciousness is a characteristic of God.  It is who God is.  God revealed himself to Moses on Mt. Sinai as a God who is “merciful and gracious . . . slow to anger and rich in mercy and truth” (2 34,6).  It is how God is towards us.

  Do you think of God as gracious towards you?

  Today, be mindful of all the graces and the gifts you have received from God.  Name them – and thank God for his graciousness to you.

   

   See also Psalm 103; John 1,16-17; James 1,17.