Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for October 2017

 1. christinaafricanchoir

  I dagens evangelium, hører vi at Jesus forteller om de to største (viktigste) budene: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn» og «Du skal elske din neste som deg selv» (Matt 22,24-30).  Når jeg hører disse, minnes jeg Lukas’ versjon av denne historien (Lukas 10,25-37).  Her spurte en mann Jesus: «Hvem er min neste?»   Jesus svarte med lignelsen om den gode samaritan.  Det var han som  elsket sin neste.  Samaritanen hjalp mannen som lå halvdød ved siden av veien. 

  I dagens første lesning (2 Mos 22,20-26), hører vi Herrens bud til Moses om omsorg for innflytere, enker, foreldreløse barn og de fattige som trenger hjelp.   Alle disse er våre neste.

  Jeg minnes om de mange folkene i verden i dag som er fattige, de mange som må flykte fra deres hjemland på grunn av krig eller vold.  Jeg minnes om bildene som jeg har sett av de hjemløse i Midt-Østen og andre land, spesielt bildene av barn.  Jeg minnes de mange som må flykte og søke trygghet i et nytt land. 

  Det er godt og viktig at vi støtter projekter som Caritas, TV- aksjonen for Kirkens nødhjelp, NUKs adventaksjonhelg, osv.  Men er det andre ting som vi kan gjøre?  Kjenner vi noen som er enke, et foreldreløst barn, en flyktning?  Hva gjør vi for å hjelpe dem?

  Husk: Herren ser dem.  Herren hører deres rop.  Herren ser til oss for å hjelpe dem i hans navn.

     

  In today’s Gospel, we hear Jesus talk about the two greatest (most important) commandments:   "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind" and "you shall love your neighbor as yourself"  (Matt 22,24-20).  When I hear these, I am reminded of Luke’s version of this story (Luke 10,25-37).  Here a man asked Jesus: “Who is my neighbor?”  Jesus answered with the parable of the Good Samaritan.  It was he who loved his neighbor.  The Samaritan helped the man who lay half-dead by the side of the road.

  In today’s first reading (Exod 22,20-26), we hear the Lord’s commandments to Moses about care for refugees, widows, orphans and the poor who need help.  All of these are our neighbor.

  I am reminded of the many people in the world today who are poor, the many who must flee their homeland because of war or violence.  I am reminded of the pictures that I have seen of the homeless in the Middle East and in other lands, especially the pictures of children.  I am reminded of the many who must flee and seek safety in a new land.

  It is good and important that we support projects such as Catholic Relief Services and so forth.  But are there other things that we can do?  Do we know someone who is a widow, an orphan, a refugee?  What can we do to help them?

  Remember: the Lord sees them.  The Lord hears their cry.  The Lord looks to us to help them in his name.

   

   

 2. Hvem sitt portrett er på denne mynten?  Det spurte Jesus fariseernes disipler om i dagens evangelium (Matt 22:15-21).   De spurte ham om det er tillatt å betale skatt til keiseren.  Selvfølgelig var det keiserens bildet.  «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud, det som tilhører Gud.»

  Hvor finner vi Guds bilde? På mennesket – deg og meg.  Gud skapte oss i sitt bilde(1 Mos 1,26-27).  Dette betyr at vi tilhører Gud.

  Hvordan gir vi oss selv til Gud?  En måte er som Hellige Paulus sier til Romerne:  «Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud.  Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje . . .» (Rom 12,1-2).

  Hvordan gjør vi det?  Hver av oss må svare for oss selv om livet vårt, i dag.  Husk, du har blitt skapt i Guds bilde.  Handle etter det!

       

  Whose image is on this coin?  So Jesus asked the Pharisees disciples in today’s gospel (Matt 22:15-21).  They had asked him if it is permissible to pay taxes to Caesar.  Obviously, it was Caesar’s image.  “Give, therefore, to the emperor the things that are the ermperor’s, and to God the things that are God’s.”

  Where do we find God’s image?  On human beings – you and me.  God created us in his image (Gen 1:26-27).  This means that we belong to God.

  How do we give ourselves to God?  One way is as St. Paul says to the Romans:  “Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.  Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that you may discern what is the will of God . . .” (Rom 12:1-2).

  How do we do that?  Each of us must answer for ourselves, in the context of our life, today.  Remember, you have been created in the image of God.  Do everything as that.