Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for December 2017

 1. pilgrimswaycross

  Døperen Johannes er sentral i evangelieteksten både i andre og tredje uke i advent. For en viktig rolle denne Herrens forløper hadde på Jesu tid! For en betydelig rolle han har i adventsliturgien i dag! Kirken ønsker at vi skal være oss bevisst at Herrens komme må forberedes. Hører vi Johannes' ord slik at de angår oss? Hvordan kan det åpnes en vei for Herren inn i vårt eget liv?

  Se på hva Johannes Døperen krevde av dem som først hørte hans kall til omvendelse og beredskap for Guds rike. ”Bær da frukt som svarer til omvendelsen” (Matt 3,8.10) Bærer vi fruktene av gode gjerninger i våre egne liv?  Eller gjør vi ikke?  Er det noe vi trenger å gjøre—eller ikke gjøre—for å bære gode frukter?  Johannes har andre befalinger også: ”Den som har to kjortler; skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme” (Lukas 3,11; se også v. 12-14).

  Sier disse ordene noe til oss?  Det er et viktig spørsmål.  Vi må høre og svare . . . og handle utfra dem!

   

  adventsecondweek12

     

  John the Baptist is center stage in the Gospels for both the second and third Sundays.  What an important role this precursor of the Lord had in Jesus’ day!  What a significant place he has in the Advent liturgy today!  The Church wants us to recognize that the way for the Lord must be prepared.  Do we hear John’s words as also addressed to us?  How can a way for the Lord be made ready in our own lives? 

  Look at what John the Baptist demanded of those who first heard his call to repentance and readiness for the kingdom of God:  “Bear fruit worthy of repentance” (Matt 3,8.10 NRSV).  Are we producing fruits of good works in our own lives? Or are we barren?  Is there anything we need to do—or not do—if we would bear good fruit?    John has other commands as well:  “Whoever has two coats must share with anyone who has none; and whoever has food must do likewise” (Luke 3,11; see also vv. 12-14).     

  Do these words have anything to say to us?  This is an important question.  We must hear and answer . . . and act!

   

 2. church interior

  Jeg elsker dette omkvedet fra dagens responsorium, salme 122.  Jeg har to veldig spesielle minner om det.  Det ene er fra trettiår tilbake da jeg var student i Jerusalem. Jeg husker den dagen vi klatret opp trappene til terskelen av det gamle tempelet.  Jeg kjente denne salmen fra tidebønnene  – og der sto mine føtter i Jerusalems porter . . . på tempelet . . . og jeg var full av glede!

  Det andre minnet er fra innvielsen av klosterkirken vår den12.mai 2007. Vi sang denne salmen under prosesjonen på begynnelsen av messen. Jeg husker hvordan det var å komme opp kirkebakken og tre inn i kirken mens vi sang «Med frydesang vil vi gå opp til Herrens hus».  Det var så mye folk der, våre venner fra hele Norge-- Dronning Sonja var blant dem-- fra Europa og fra USA. Vi var så fulle av glede!  Vi ber i dyp takknemlighet for alle som bidro til klosteret vårt. 

  Vi inviterer deg til å prise Herren med oss. For oss, er kirken vår Guds hus og det er et hus for alle folk.  Vi inviterer deg til å besøke Herrens hus på Tautra – personlig eller på nettsiden vår http://www.tautra.no/galleryalbums.asp?language=norsk – galleri: Invielse av klosterkirken.

  Vit at hvor enn du bor i verden, ber vi for at du skal få leve i fred og godhet. (Sal 122,8-9).

       

  I love this antiphon from Psalm 122, today’s responsorial Psalm.  I have to very special memories of it.  The first is from thirty years ago when I was a student in Jerusalem.  I remember the day we climbed up the steps to the threshold of theTemple.  I knew this Psalm from our daily times of prayer and there stood my feet in the gates of Jerusalem, at the Temple . . . and I was full of joy.

  The other memory is from the dedication of our monastery church on May 12, 2007.  We sang this Psalm during the procession at the beginning of Mass.  I remember how it felt to come up the hill in front of Church and enter into the Church as we sang: “We will go up the house of the Lord with joy.”  There were so many people here, our friends from all over Norway – Queen Sonja was among them – from Europe and from the USA.  We were so full of joy!  We pray in deep thanksgiving for all who contributed to our monastery. 

  We invite you to praise the Lord with us.  For us, our Church is God’s house and it is a house for all people.  We invite you to visit the Lord’s House on Tautra personally or visit it on our website: http://www.tautra.no/galleryalbums.asp?language=english  See the gallery: Dedication of the Church. 

  Know that wherever you live in the world, we pray for your peace and your good (Psalm 122,8-9).