Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for December 2017

 1. Christ-outstretched hands1

  Gaver er en veldig spesiell del av Julen for mange folk—både å gi dem og å få dem.  Men hvor mange av oss erkjenner den mest speielle gaven av alle: Jesus.  Hvor mange av oss har virkelig fått denne gaven og gitt ham en viktig plass i våre liv?  ”Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn” (Joh 1,12). 

  Har du lagt merke til at i noen krybber, strekker spebarnet Jesus sine armer mot oss? Det er som om han sier, ”ta meg opp . . . hold meg . . . la meg legge mine armer rundt deg . . . ta imot meg.”  Tenk på hvor mye glede vi erfarer når vi holder et spebarn eller et lite barn.    Hvor mye mer glede og kjærlighet blir funnet når vi tar imot Jesus.  Han er gaven som blir gitt til hver av oss. 

  De tidlige kirkefedrene (lærere) elsket å sitere: ”han (Jesus) ble som vi er for at vi skal kunne bli som han.”  Som han er . . . han i hvem Gud er . . . bildet av Guds vesen . . . utstrålingen av Guds herlighet.  Både Jesu undervisning og hans oppførsel viser oss hva—heller hvem—vi må bli.  Jesu makt virker i oss, hans nåde—om vi tar imot den—setter oss i stand til å bli som ham.  Denne julen, tenk på denne største gaven av alle—og ta imot ham.
   
   

   

       

  Gifts are a very special part of Christmas for many people – both giving and receiving them.   But how many of us recognize the most special Christmas gift of all:  Jesus.  How many of us have truly received this gift and given him an important place in our life?  “To all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God” (John 1,12). 

  Have you noticed that in some crèches, the infant Jesus has his arms stretched out toward us?  It’s as if he is saying “pick me up . . . hold me . . . let me put my arms around you . . . receive me.”   Think of how much joy we experience in holding a baby or a small child.  How much more joy and love is to be found when we receive Jesus.  He is the gift given to each of us.

  The early church fathers (teachers) loved to quote “he (Jesus) became what we are that we might become what he is.”  What he is . . . the one in whom God dwells . . . the image of God . . . the one who is the refulgence of God’s glory.  Both Jesus’ teaching and his whole manner of life show us what—or rather who--we are to become.  Jesus’ power at work in us, his grace—if we receive it--empowers us to become that.  This Christmas, reflect on this greatest gift of all—and receive him.

   

 2. altar jul

  Navn er viktig.  Vi kjenner hverandre ved navn. Det forteller hvem vi er.  Navnet som ble gitt til Maria’s sønn var Immanuel (Matt 1,23).  Navnet betyr «Gud er med oss.» 

  Er det mulig at babyen i krybben er Gud?  Ja, det er sant.  Både Matteus og Lukas forteller oss at babyen er unnfanget av den Hellige Ånd (Matt 1,20; Lukas 1,35).  Babyen er den høyestes sønn (Luke 1,32).  Han er ordet som var hos Gud i begynnelsen og ordet er Gud (Joh 1,1).  «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss» (Joh 1,14).  Babyen er Immanuel – Gud er med oss.

  I det gamle testamente da Moses møtte Gud i den flammende tornebusken og spurte etter hans navn, svarte Gud: «Jeg er den jeg er» (2 Mos 3,14).  Navnet er et mysterium.  Senere på Sinai-fjellet, fortalte Gud Moses at Herren er «en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet . . . og han tilgir synd . . . » (2 Mos 34,6-7).  Da Jesus ble født ble Gud menneske og ble én av oss.  Evangeliene viser oss hvem Jesus er: barmhjertig og nådig . . . sen til vrede, rik på miskunn og sannhet. 

  Og slik er Jesus for oss ennå, selv om han har dratt opp til himmelen. På slutten av Matteusevangeliet, sier den oppstandne Jesus:  «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,20).  Immanuel.

  Når du ser på Jesus i krybben, kjenn at han er Immanuel, Gud er med oss.  Tenk på alt han erfarte mens han var menneske. Tenk på gavene som Gud gir oss: barmhjertighet, nåde, miskunnhet, sannhet, tilgivelse—og evig liv, Guds eget liv i dåp.  Ta imot hans gaver.  Kjenn ham som din Gud som er med deg.

   

   

   

  creche-wood

     

  Names are important.  We know each other by name.  Our name says who we are.  The name that was given to Mary’s son was “Immanuel”, which means “God with us.”

  Is it possible that the baby in the crib is God?  Yes, it is true.  Both Matthew and Luke tells us that the baby was conceived by the Holy Spirit (Matt 1,20; Luke 1,36).  The baby is the Son of the Most High (Luke 1,32).  He is the Word who was with God in the beginning.  The Word was God (John 1,1).  “The Word became flesh and dwelt among us” (John 1,14).  The baby is Immanuel – God with us.

  In the Old Testament when Moses encountered God in the burning bush and asked his name, God answered: “I am who I am” (Exod 3,14).  The name is a mystery.  Later on Mt. Sinai, God told Moses that the Lord is “a merciful and gracious God, slow to anger and rich in mercy and truth    . . . and forgives sin” (Exod 34,6-7). 

  When Jesus was born God became one of us.  The Gospels tell us who Jesus is: merciful and gracious, slow to anger, rich in mercy and truth. 

  And so Jesus is for us today, even though he has gone up to heaven.  At the end of Matthew’s Gospel, the Risen Jesus says: I am with you all days until the end of the world” (Matt 28,20).  Emmanuel.

  When you see Jesus in the crib, know that he is Emmanuel, God with us.  Think about all he experienced while he lived on earth.  Think about the gifts which God gives us: compassion, grace, mercy, truth, forgiveness – and eternal life, God’s own life in baptism.  Receive his gifts.  Know him as your God who is with you.