Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for January 2018

 1. church cross, sunrise

   

  Denne uken er bønneuken for kristen enhet (18.-25. januar). Ved å ha denne uken i bønn, forener vi oss med kristne over hele verden i bønn om at alle kristne en dag må bli ett--ett i apostlenes undervisning, fellesskap, brødsbrytelsen, og bønn.

  Selv om overholdelse av denne bønneuken oppsto så sent som i1908, har vi Jesu vakre bønn om enhet mellom alle som følger ham i Johannesevangeliet, kapittel 17.  Denne bønnen var en del av Jesu avskjedsord til disiplene kvelden før han døde. Vi kan tenke på det som hans siste ønske eller bønn for dem og for oss.

  Mens vi med lengsel ber for den dag når full enhet mellom alle kristne kan realiseres--og vi ber jevnlig for dette i en forbønn under Vesper, er vi takknemlige for den måten denne enheten i Kristus erfares og uttrykkes. Som katolikker i Norge, er vi en minoritet, mindre enn 4% av den totale befolkning på fire millioner mennesker. De fleste nordmenn er medlemmer av statskirken (luthersk).

  Fra starten av vår tid her på Tautra, har vi opplevd vennskap og støtte fra våre lutherske venner og naboer. Det er en glede for oss når de kommer og feirer Messen (og kirkekaffe etterpå!) eller tidebønner. Vi er kanskje mest forent i og gjennom Guds ord. Det er dette felles bånd av vennskap og støtte, våre felles bønn gjennom hele året, som gjør den uken for bønn for kristen enhet enda mer meningsfylt og viktig for oss. Vi ber i Jesu navn at alle må bli ett i apostlenes undervisning, i fellesskap, i brødsbrytelsen og i bønn (Apg 2, 42).
   
  This week is the week of prayer for Christian Unity (January 18-25).  In observing this week of prayer, we join with Christians throughout the world in praying that one day all Christians may be one – “one in the apostles’ teaching, fellowship, breaking of the bread, and prayer.”

  Although the observance of this week of prayer originated only in 1908, we have Jesus’ beautiful prayer for the unity of all who follow him in John 17.  This prayer was part of Jesus’ farewell words to the disciples the night before he died.  We might think of it as his last wish or prayer for them—and for us.

  While we pray with longing for the day when the full unity of all Christians can be realized—and we pray regularly for this in an intercession at Vesper—we are thankful for the way that this union in Christ is experienced and expressed.  As Catholics in Norway, we are a minority among Christians, less than 4% of the total population of four million people.  Most Norwegians are members of the State (Lutheran) Church.  

  From the beginning of our time here, we have experienced the friendship and support of our Lutheran friends and neighbors.  It is a joy for us when they come and join us for Mass (and Church coffee afterwards!) or one of our times of prayer.  We are perhaps most united in and through God’s word.  It is this common bond of friendship and support, our common prayer throughout the year that makes the week of Prayer for Christian Unity even more meaningful to us.  We pray in the Spirit of Jesus “that all may be one.”  We pray in his name that our unity become even more complete in the apostles’ teaching, in fellowship, in the breaking of the bread, and  in prayer (Acts 2,42)

   

   

 2. epiphany3kings

  Historien om tre konger fra østen er en viktig del av Julefeiringen.   Men, legg merke til det faktum at Matteus sier ikke at de er konger!  De er «magoi» (på gresk) eller vismenn som studerer stjernene (Matteus 2,1; dagens evangelium).  I deres tid trodde folk at en stjerne står opp ved hver persons fødsel.  Tradisjonen om kongene er en blanding av Matteus tekst og Salme 72,10-11 (dagens responsorium) som snakker om konger fra alle folkeslag som kommer med gaver til Davids konge.  Gull og røkelse er gavene alle folkeslag bringer til Jerusalem i Jesaja 60,6 (dagens første messelesning).   Det viktigste ved dagens høytid er at Jesus ble åpenbart ikke bare til det jødiske folket, men også til hedningene. Jesus ble åpenbart for oss alle.

  Når jeg tenker på våre cistercienserkommuniteter, erkjenner jeg at vi er folk fra alle nasjoner som er kommet sammen på grunn av Kristus.   På Tautra Mariakloster har vi medlemmer fra Norge, USA, Nederland, Stor Britannia, Polen, Frankrike, Belgia og Viet Nam.  Vi fikk et julebrev fra en av våre kommuniteter i USA som har medlemmer fra USA, Europa, Afrika, Midt-østen og Det fjerne østen.  Ja, vi er fra alle nasjoner, og vi har kommet sammen som en familie eller felleskap i Kristus. 

  Vi har sett hans stjerne i våre hjerter, og vi har fulgt det han har vist oss. Det må alle kristne gjøre, for han er vår Frelser. 

   

   

   

   

     

  The story of the three kings from the East is an important part of Christmas.  But note that the Matthew doesn’t say that the three men were kings!  They are “magoi”  (in Greek) or wisemen who study the stars (Matthew 2,1; today’s Gospel).  In their time, people belived that a star rose up at each person’s birth.  The tradition about the kings is a blending of Matthew’s text and Psalm 72,10-11 (today’s response) which speaks about kings from all nations who come with gifts to the Davidic king.  Gold and frankincense are the gifts to be brought by people from all nations in Isaiah 60,6 (today’s first reading at Mass).  The most important thing about today’s feast is that Jesus was revealed not only to the Jewish people, but also to the Gentiles.  Jesus was revealed for us all.

  When I think about our Cistercian communities, I recognize that we are people from all nations who have come together because of Christ.  At Tautra Mariakloster, we have members from Norway, the USA, the Netherlands, Great Britain, Poland, Belgium, France and Viet Nam.  We received a Christmas letter from one of our sister communities in America who has members from the USA, Europe, Africa, the Mideast and Asia.  Yes, we are from all nations and we have come together as one family or community in Christ.

  We have seen his star in our hearts, and we have followed it.  So must all Christians do, for he is our Savior.