Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for April 2018

 1. Ivy

  Bilde/Photo www.freedigitalphotos.net/Felixco,Inc

  Så lenge som jeg kan huske, har jeg hatt en eføyplante på rommet mitt.  Jeg elsker eføy.  Den minner meg om dagens evangelium.  Jeg elsker disse ordene fra Jesus:  “Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt.  For uten meg kan dere ingen ting gjøre” (Joh 15,5).   Selvfølgelig, bærer ikke eføy frukt; men jeg ser på dens lange greiner som ”frukt” eller vekst.

  Jeg tenker på at Jesus snakket om vindruene som vokste i landet hans.  Ja, greinene må bli på vintreet for å leve og bære frukt. Meningen er klar. Vi må bli i Jesus for å leve og bære frukt.

  Jesus sier også at greinene må bli beskåret om de vil vokse og bære frukt (Joh 15,2).  I evangeliet, er det greske ordet for ”beskjære”, ”rense”.  Ja, vi må bli renset fra noe som ikke er av Gud, hans kjærlighet, hans sannhet, hans liv (se, for eksempel, Markus 7,21-23).

  Hvordan blir vi i Jesus?

  Vi blir i Jesus gjennom bønn, spesielt ved stille bønn alene med ham.  Vi blir i Jesus når vi leser hans ord i evangeliene.  Vi blir i Jesus når vi lytter med våre hjerter til de ordene som han sier til oss. 

  Når vi handler etter hans ord, blir vi beskåret eller renset. 

  Bli i Jesus i dag og voks og bær frukt.

     

  For as long as I can remember, I have had an ivy plant in my room.  I love ivy.  It reminds me of today’s Gospel.  I love the words of Jesus: “I am the vine, you are the branches.  Those who abide in me and I in them bear much fruit, because apart from me you can do nothing” (John 15:5).  Obviously, ivy does not have fruit; but I see its long branches as fruit or growth.

  I think that Jesus spoke about the grape vines that grew in his land.  Yes, the branches must be on the vine to live and bear fruit.  The meaning is clear.  We must remain on/in Jesus to live and bear fruit.

  Jesus also says that the branches must be pruned if they will grow and bear fruit.  In the Gospel, the Greek word for “prune” is “purify.”  Yes, we must be cleansed of anything that is not of God, his love, his truth, his life (see, for example, Mark 7,21-23).

  How do we remain on/in Jesus?  We remain in Jesus through prayer, especially quiet prayer alone with him.  We remain in Jesus when we read his word in the gospels.  We remain in Jesus when we hear the words he speaks with our hearts.

  When we act on the words that we hear, we are pruned or purified. 

  Remain in Jesus today.  Grow and bear fruit.

   

   

   

 2. ewe lambs

  Flere ganger i Johannes evangelium, forteller Jesus oss hvor dyp hans kjærlighet er for oss, om hans kjennskap til oss, og om hans forhold med oss.  Det er likt det som han har med Faderen.  I dag, hører vi et eksempel.  Evangliet forteller om Jesus som den gode gjeteren.  Han sier ”Jeg kjenner mine (sauer), og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far” (Joh 10,14).  Tidligere i kapittel 10 sier Jesus at sauene kjenner igjen stemme til gjeteren.  Når han kaller dem ved navn, følger de ham (v. 3-4).

  Tenk på det: Jesus kjenner ditt navn – ditt.  Jesus kjenner deg – deg personlig. Ja, det samme forholdet Jesus har med Faderen, ønsker han å hå med oss.  Hans kjærlighet for oss, hans kjennskap til oss – det er fastlagt.  Ingenting kan forandre det.  Det han har fortalt oss, det er sant.  Men Jesus venter på at vi skal høre det og tro på det.

  Hvordan kan vi høre det?  Hvordan kan vi vite det?  Fordi det står skrevet i Bibelen.  Se, for eksempel, på tekstene i Bibelesningens side for i dag.  Bruk tid hver dag til å være med Jesus i stillhet, alene – selv om det bare er for ti minutter.  Si hans navn rolig.  Si: som Faderen elsker Jesus, slik elsker Jesus meg (Joh 15,9).  Ja, det er sant.  Han har fortalt oss det selv.   Motta hans store kjærlighet for deg i dag. 

   

     

  Several times in the Gospel of John, Jesus tells us how deep his love is for us, his knowledge of us, and his relationship with us.  It is just like the love the Father has for him.  Today, we hear one such example.  The Gospel is about Jesus as the good shepherd.  He says “I am the good shepherd.  I know my own and mine know me, just as the Father knows me and I know the Father” (John 10:14).  Earlier in chapter 10 Jesus says that the sheep know the shepherd’s voice.  When he calls them by name, they follow him (vv 3-4).

  Think about that:  Jesus knows your name – yours.  Jesus knows you – you personally.  Yes, the same relationship that Jesus has with the Father, he wants to have with us.  His love for us, his knowledge of us – that is a given.  Nothing can change it.  Jesus has told us that and it is true.  But Jesus waits for us to hear it and to believe it.

  How do we hear it?  How do we know it?  From his word, in Scripture.  See, for example, the texts on the Scripture page for today.  Use time each day to be with Jesus in silence – even if it is only ten minutes!  Say his name quietly.  Say: as the Father loves Jesus, so Jesus loves me (John 15,9).  Yes, it is true.  He has told us.  Today, receive his great love for you.