Blogg

 

 RSS Feed

» Listings for June 2018

 1. ripening wheat

  Dagens evangelium handler om vekst – veksten av Guds rike – veksten av virkeligheten hvor Guds kjærlighet, barmhjertighet og rettferdighet er levd og opplevd av alle.  Og det må begynne med oss – hver og én av oss, i våre liv.

  Gud har sådd et frø av lengsel etter ham i våre hjerter, hver og en av oss.  Det kan vokse . . . nesten uten at vi vet det.  Av seg selv, vokser det.  Samtidig er det viktig at vi hjelper veksten.   Vi må gi det Guds kjærlighets sol, vi må tilbringe tid med Gud i bønn og stillhet, i opplevelsen av hans kjærlighet til oss.  Vi må gi det Guds ords vann – vi må tilbrenge tid med Guds ord, vi må lese Bibelen hver dag, spesielt evangeliene – om bare 10-15 minutter.

  Begynn i dag å la Guds rike vokse og bli mer og mer en virkelighet i ditt liv – og hans rike skal bli mer og mer en virkelighet for oss alle.

     

  Today’s Gospel is about growth – the growth of God’s kingdom, the growth of the reality where God’s love, mercy, and righteousness are lived and experienced by all.  And it must begin with us – each one of us, in our lives.

  God has sown the seed of longing after him in our hearts, each and every one of us.  It can grow, almost without our knowing it.  Of itself, it grows.  At the same time, it is important that we help the growth.  We must give it the sun of God’s love, we must spend time with God in prayer and stillness, in the experience of his love for us.  We must give it the water of God’s word.  We must spend time with it, we must read the Bible every day, especially the Gospels, if only for 10-15 minutes.

  Today, begin to let God’s kingdom grow and become more and more a reality in your life, and his kingdom shall become more and more a reality for us all.

   

   

 2. cross over altar

  En av våre gjester fortalte meg en gang om en opplevelse hun hadde av Guds kjærlighet mens hun var på retrett på Tautra.  Det var en dypt rørende opplevelse for henne fordi hun hadde alltid—og fryktsomt—tenkt på Gud som en streng dommer. For å oppleve Gud som noen som elsket henne personlig var virkelig en gave i hennes liv.

  Og slik er det for alle oss som har hatt denne opplevelsen.  På noen måter, er Guds fullstendige, ubetingete kjærlighet til oss nesten uforståelig.  Denne kjærligheten gjør den imidlertid ikke mindre ekte.  Men hvis den skal være personlig meningsfull for oss, er det noe vi må kjenne og erfare i våre hjerter.

  ”Med evig kjærlighet har jeg elsket deg,” sier Herren til oss gjennom profeten Jeremia (31,3).  ”Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte?  Selv om en mor kan glemme, so vil jeg aldri glemme deg” (Jes 49,15).  For å vise oss hvor stor hans kjærlighet er til oss, sendte Gud sin Sønn for å leve blant oss: ”For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham . . .  skal ha evig liv” (Joh 3,16).

  Da jeg var barn, var det et bilde av Jesus som peker mot sitt elskende hjerte, i nesten hvert rom i vårt hus.  Det var en tradisjon i mange katolske familier på den tiden.  Min familie ville ikke glemme Jesus og hans store kjærlighet til oss.  Det var nesten som om Jesus sa: ”Se for høyt jeg elsker deg.  Kom til meg og motta min kjærlighet.”

  Har du opplevd Jesu store kjærlighet for deg personlig?  Hvis ikke, hva hindrer det?  Frykt?  Mangel på tro?  At du ikke gir Jesus tid til å snakke til deg i ditt hjerte?  For mange distraksjoner?  For mye støy?  Ikke nok stillhet slik at du kan høre ham?  Ikke være tilstede for ham?

  Gi Jesus tid og rom slik at han kan vise deg sin kjærlighet.  Gi deg selv tid og rom til å motta den. ”Som Far her elsket meg, har jeg elsket dere,” Jesus sier (Joh 15,9).  Se hvor mye Jesus elsker deg.  Kom til ham, motta hans kjærlighet; bli i hans kjærlighet.

  Bibelsitater:  Det Norske Bibelskap

     

  One of our guests once told me of an experience she had of God’s love while here on retreat at Tautra.  It was a deeply moving experience for her because she had always--and fearfully--thought of God as a harsh judge.  To experience God as someone who loved her personally was truly a gift in her life.

  And so it is for all of us who have had this experience.  In some ways, God’s total, unconditional love for us is almost incomprehensible.  That, however, does not make it less real.  But if it is to be personally meaningful for us, it is something that we must know and experience in our hearts.

  “I have loved you with an everlasting love,” – so God speaks to us through the prophet Jeremiah (31:3).  “Can a woman forget her nursing child, or show no compassion for the child of her womb?  Even these may forget, but I will not forget you” (Isaiah 49,15).  To show us how great is his love for us, God sent his Son to live among us:  “For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish but have eternal life” (John 3,16).

  When I was a child, in almost every room in our house, there was a picture of Jesus pointing to his heart burning with love.  That was a tradition in many Catholic households at the time.  My family did not want to forget Jesus and his great love for us.  It was almost as if Jesus was saying: “See how much I love you.  Come to me and receive my love.”

  Have you experienced Jesus’ great love for you personally?  If not, what keeps that from happening?  Fear?  Lack of faith?  Not giving Jesus time in your life to speak to you in your heart?  Too many distractions?  Too much noise?  Not enough silence so that you can hear him?  Not being present to him?

  Give Jesus time and space so he can show you his love.  Give yourself time and space to receive it.  “As the Father has loved me, so I have loved you,” Jesus says (John 15,9).  See how much Jesus loves you!  Come to him; receive his love; remain in his love.

   

  Scripture quotations from the New Revised Standard Version