God's Word to Me

bible 2

 

Fra CREDIMUS -- Et blad om tro - for unge voksne katolikker
Nr. 3, 2011 pp. 17-19                                    

Å lese Bibelen som Guds ord

– til meg

 Katekismen for unge voksne, YouCat, siterer den danske filosofen Søren Kierkegaard som skrev: "Bibelen er Guds kjærlighetsbrev til oss". Det kan godt hende at det ikke er din opplevelse enda, men jeg kan i hvert fall undertegne på at disse ordene er sanne.

 Uten tvil ville du sikkert like å oppleve Bibelen som et kjærlighetsbrev fra Gud, men så er du ikke riktig sikker på hvordan det skal skje. Det er høyst forståelig hvis du aldri har hatt mulighet eller hjelp til å bli kjent med Bibelen.

Hindringer

Hvis vi ønsker å bli kjent med Bibelen som en personlig ytring, må vi være klar over flere hindringer. Uten å vite hvor vi skal begynne, kan vi lett velge ut tekster som ikke er det beste stedet å begynne. Ivrige etter å bli bedre kjent med Guds ord, bestemmer noen seg for å lese Bibelen fra perm til perm! Alt går bra helt til de kommer til 3. Mosebok – så gir de opp. Rett nok er det noen vakre tekster i 3. Mosebok, men mye av innholdet har å gjøre med lover og rituelle ofringer, og dette kan være tungt stoff.

 Et godt sted å begynne, spesielt for en "ny" leser, er å følge de daglige messelesningene, (som du finner på www.katolsk.no). Tilleggslesninger for hver uke finnes på vår Tautra-nettside (www.klosterliv-monasticlife.org, under linken: Lectio-Bibellesning-Scripture).

 En annen hindring er tanken at "dette har jeg hørt/lest før". Bibelen er et levende ord, og dens budskap er stadig nytt. Vi er annerledes hver gang vi leser. Uansett hvor mange ganger vi har lest en tekst, kan vi plutselig en dag se eller høre noe som vi aldri har lagt merke til før – og det later til å være en beskjed nettopp til oss – akkurat da!

 Nok en hindring er den moderne tendensen til å lese så fort som mulig. Med Bibelen er det mye viktigere hvordan jeg leser, enn hvor mye jeg leser!!! Bibelen bør leses sakte, veldig sakte. Ved å lese sakte kan jeg høre meningen og beskjeden ordene bærer, og la det slå dyp rot i mitt hjerte.

Forsikrende og trøstende ord

Jeg hadde en dyptgripende erfaring av hvor personlige og betydningsfulle ord fra Bibelen kan være den sommeren faren min døde. Da var jeg 26, og gikk på et kurs om salmene. En dag brukte vi nesten hele undervisningstiden (mange timer) på Salme 23.

 Dagen etter, mens jeg kjørte gjennom bølgende grønne åser og enger, ba jeg Salme 23 for faren min som var syk. Mens jeg ba, kunne jeg nesten se Jesus bære faren min til strømmer av levende vann. Jeg følte slik fred. Den samme kvelden fikk jeg beskjed om at faren min hadde dødd. Freden jeg hadde erfart mens jeg ba salmen, forsikret meg om at faren min var hjemme hos Herren.

Legende ord

En annen måte å "be" Bibelen på, er å se oss selv som en av skikkelsene i teksten. Lukas forteller om en episode da Jesus underviste i en synagoge og så en kvinne som var fullstendig framoverbøyd av en forkrøplende svakhet, ute av stand til å rette seg opp (Luk 13,10-13). Hun hadde vært slik i 18 år!

Har du slitt i lang tid med en eller annen "svakhet" (enten tankemessig eller i hjertet eller i kroppen) som gjør deg "forkrøplet" og ute av stand til å rette deg opp? Se deg selv i kvinnen i synagogen, og hør Jesu' ord: "du er løst fra sykdommen din". Ta så imot den legende kraften og se at du er i stand til å begynne å handle annerledes. Selvfølgelig kan du komme til å måtte minne deg selv om disse ordene på ny og på ny – spesielt hvis det er noe som du har slitt med i lang tid!

Er noen du kjenner "bundet" av en oppførsel eller avhengighet som bryter ned livet deres? Kanskje har de blitt litt som den døde Lasarus viklet i liksvøp (Joh 11,1-45). Be for den personen med ordene Jesus brukte overfor Lasarus, at den personen skal bli "viklet ut" av sine problemer og satt fri.

Styrkende ord

Mange bønner som er lette å gjøre til dine egne, finnes i Paulus-brevene. En av mine personlige favoritter er Ef. 3,14-21. Jeg ber ofte denne bønnen, spesielt versene 20-21, når jeg står overfor en vanskelig oppgave eller situasjon. Guds Ånd som virker i meg, kan gjøre uendelig mye mer enn jeg kan be om eller forestille meg!

Andre tekster lærer oss om hvordan vi skal leve. Paulus' brev er fylt med formaninger om kristen livsførsel og gir oss mye i forhold til selvransakelse og kall til omvendelse, (se feks. Rom 12,9-21; Gal. 5,19-25). Det Nye Testamentet forteller ikke bare hendelsene i Jesu' liv, død og oppstandelse, men også hans lære om hva man må være, og gjøre, som hans etterfølger eller disippel.

Kallende ord

Mange av helgenene erfarte Guds personlige kall i ordene som Jesus sa til den rike mannen (Mark. 10,17-21). Selv erfarte jeg Guds kall på en tid jeg minst ventet det da hjertet mitt ble "beveget" av ordene i Salme 16: "du lærer meg livets vei". Jeg hadde med meg disse ordene i mange år før jeg fullt ut forsto hva dette kallet var. Du kan også høre Guds kall – igjen og igjen – i hans Ord.

"Bibelen er Guds kjærlighetsbrev til oss". Kjærlighetsbrev er verdsatte brev, som leses om og om igjen. Ta imot Guds brev til deg i dag! Åpne det! Les det! Hør det med hjertet og forstå hvor høyt du er elsket!

                               

Reading Scripture as God’s Word

– to me 

 

The Catechism for young adults, YouCat, cites the Danish philosopher Søren Kierkegaard who wrote, “The Bible is God’s love letter to us.” While that may not yet be your experience, I can certainly attest to the truth of those words!

No doubt, you would really like to experience the Scriptures as a love letter from God, but you aren’t sure how to go about it. That is quite understandable, if you’ve never had the opportunity or the help to get to know the Scriptures!

Obstacles
If we want to know the Scriptures as a personal word, we must be wary of several obstacles. Not knowing what to read, we can easily choose texts that are not the best place to begin. Some people, eager to become more acquainted with God’s Word, decide to read the Bible from cover to cover! All goes well until Leviticus – then they give up. To be sure, there are some beautiful texts in Leviticus; however, much of the material has to do with laws and ritual sacrifices, and these can be difficult readings.

A good place to begin, especially for the “new” reader, is with the daily Mass readings (for references, see www.katolsk.no). Additional readings for each week can be found on our Tautra website www.klosterliv-monasticlife.org (Lectio-Bibellesning-Scripture page).

 A second obstacle is the idea that “I’ve heard/read this before.” Scripture is a living Word, its message ever new. We are different each time we read it. No matter how many times we have read a text, we may suddenly one day see or hear something that we have never noticed before – and it seems to be a message just for us – right then!

 Another obstacle is the modern tendency to read as fast as possible. With the Scriptures, how I read is much more important than how much I read!!! Scripture is to be read slowly, very slowly. By reading slowly, I can hear the meaning and the message of the words, letting them take deep root in my heart.

Words of Confidence and Comfort

I had a profound experience of how personally meaningful the words of Scripture can be the summer my father died. I was 26 at the time, attending a mini-course on the Psalms. One day we spent almost the whole class (several hours) on Psalm 23. The next day as I drove through rolling green hills and pasture lands, I prayed the psalm for my dad who was ill. As I prayed, I could almost see Jesus carrying my dad to streams of life-giving water. I felt such peace. That evening, I received word that my dad had died. The peace I had experienced as I prayed the psalm assured me that my dad was at home with the Lord.

 Words of Healing

Another way to “pray” the Scriptures is to see ourselves as one of the characters in the Biblical text. Luke tells of an incident when Jesus was teaching in a synagogue one Sabbath day and saw a women who was completely bent over by a crippling weakness, unable even to stand up straight (Luke 13:10–13). She had been this way for eighteen years! Have you struggled for a long time with some “weakness” (whether of mind or heart or body) that has you “crippled” and unable to stand up free? See yourself as that woman in the synagogue, and hear Jesus’ words: “you are free of this weakness.” Then receive that healing and find yourself able to begin to act differently. Of course, you may need to remind yourself of those words again and again – especially if it is something that you have struggled with for a long time!

 Is someone you know “bound up” by some behaviour or addiction that is deadening their life? Perhaps they have become a bit like the dead Lazarus, all bound up in his burial cloths (John 11:1–45). Pray Jesus’ words concerning Lazarus for that person that they may be “untied” and set free.

 Empowering Words

Several beautiful prayers that are easy to make our own are found in the letters of Paul. One of my personal favourites is Ephesians 3:14–21. I often pray this prayer, especially verses 20–21, when faced with a difficult task or situation. God’s Spirit at work in me can do infinitely more than I can ask or imagine!

Other texts teach us how we are to live. Paul’s letters are filled with exhortations on Christian conduct and offer us much in the way of self-examination and call to conversion (see, for example, Romans 12:9–21; Galatians 5:19–25). The Gospel recount not only the events of Jesus’ life, death, and resurrection, but his teaching on what one must be and do, as his follower or disciple.

Words of Call

Several of the saints experienced God’s personal call to them in the words that Jesus spoke to the rich man (Mark 10:17–21). I myself experienced God’s call at a time I least expected when my heart was “moved” by the words of Psalm 15: “you will show me the path for my life.” I stayed with these words for several years before I fully understood what this call was. You, too, can hear God’s call—again and again—in his Word.

 “The Bible is God’s love letter to us.” Love letters are treasured letters, read over and over again. Receive God’s letter to you today! Open it! Read it! Hear it in your heart and know how much you are loved!