Høytidelig løfteavleggelse på Tautra -- Solemn Profession at Tautra Mariakloster

(November 12, 2013)

"O Hellige Ånd, løs henne fra byrden av ugudelighet som tynger henne ned, og sett henne i brann med iver så hun kan stå fast i sitt hellige forsett. I prøvelser og vanskeligheter, la henne forfriskes av din aldri sviktende trøst. Gi henne all den støtte som sann ydmykhet og lydighet gir i søsterlig kjærlighet, så hun i velsignet utholdenhet kan leve opp til det du selv har inspirert henne til å love."

Med disse avsluttende ord på en lang vigselsbønn til Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd, ble sr. Maria Christina van Opzeeland Allehelgensdag vigslet til cisterciensernonne i Tautra Mariakloster, etter å ha avlagt sine høytidelige klosterløfter.

christinasignsvows

Det er første gang siden reformasjonen at Cistercienserordenen har en høytidelig løfteavleggelse i Norge, så dette var en stor dag for kommuniteten i Tautra Mariakloster.

Sr. Christina er fra Nederland. Hun kom til Tautra som volontør for seks år siden, og opplevde ganske snart et kall til å tre inn i klosteret. Allehelgensdag var en stor gruppe familie og venner samlet fra mange land for å feire denne store begivenheten. Sr. Christina har vært misjonær i Afrika, og har alltid båret en særlig kjærlighet til dette kontinentet, så det ble en overraskende gave for henne at en gruppe kenyanske elever på utveksling i Stjørdal, kom for å være med i kirken nettopp denne dagen, og bidro med en sang med afrikanske rytmer.

christinaafricanchoir

Hva ber du om? spurte priorinne Gilkrist Lavigne i begynnelsen av løfteavleggelsen, og sr. Christina svarte: - Guds og ordenens miskunn.

Deretter fulgte en kort eksaminasjon: - I dåpen er du allerede død for synden og vigslet til tjeneste for Gud. Er du nå fast bestemt på å forene deg nærmere med Gud med de bånd høytidelige løfter gir?

- Det er jeg.

- Er du fast bestemt på å følge Kristus, ledet av evangeliet, på den rette og smale vei som ordenens tradisjon viser deg, ved å love stabilitet, troskap mot klosterlivet og lydighet i samsvar med vår hellige Far Benedikt?

- Det er jeg.

- Er du fast bestemt på - med den Hellige Ånds hjelp - stadig og stødig å strebe etter den kjærlighet til Gud og nesten som driver ut frykt?

- Det er jeg.

- Er du fast bestemt på å leve for Gud alene i ensomhet og stillhet, å leve ditt liv sammen med dine søstre, i utholdenhet i bønn og i sjenerøs tjeneste?

- Ja, moder, ved hjelp av deres bønner og Guds nåde.

Deretter fulgte helgenlitaniet, mens sr. Christina lå langflat foran alteret. Deretter selve løfteavleggelsen og undertegnelse av dokumentet med løftet, som skjer på alteret. Sr. Christina ble så stående foran alteret, fremst i koret, og med utstrakte armer sang hun, mens en fullsatt kirke gjentok tre ganger etter henne: -  Ta imot meg, Herre, som du har lovet, så jeg får leve. La ikke mitt håp bli til skamme!

Så la hun seg igjen langflat på gulvet, mens naboabbed Richard Purcell fra Roscrea Abbey i Irland, ba vigselsbønnen over henne. Da hun så var vigslet til nonne, tok priorinne Gilchrist av henne korkappen og det hvite sløret som søstre i utdanning bruker, og kledte henne i sort slør og munkekutte, som er de ytre tegn på forpliktelse til klosterlivet, alt ledsaget av spesielle bønner. Til slutt knelte sr. Christina foran hver enkelt av kommunitetens søstre og ba om deres forbønn, før messen fortsatte med trosbekjennelsen.

Cistercienserne avlegger løfte om stabilitet i det stedlige kloster, lydighet inntil døden, og troskap mot klosterlivet, som også omfatter sølibat og fattigdom, som ofte i andre ordener formuleres som egne løfter.

     

"O Holy Spirit, loose her from the burdens of ungodliness that weigh her down, and set her on fire with zeal so she can stand firm in her holy resolution.  In trials and difficulties, may she find refreshment in your unfailing consolation.  May hers be the firm support of true humility and obedience in sisterly love, so she may fulfill in blessed perseverance that which you yourself have inspired her to promise."

With these concluding words to a long prayer of consecration to God the Father, the Son, and the Holy Spirit, s. Maria Christina van Opzeeland was consecrated as a Cistercian nun at Tautra Mariakloster on All Saints Day, November 1.  Earlier in the ceremony, she had made her solemn profession of vows to live as a Cistercian nun for the rest of her life.

"What do you seek?" asked Sister Gilchrist, the Prioress, at the beginning of the ceremony.  "The mercy of God and of the order," replied sr. Christina.  Thereafter, followed a short examination:  "In baptism, you have already died to sin and been consecrated to God's service.  Are you now resolved to unite yourself more closely to God through the bond of solemn profession?"  "I am."  "Are you resolved to follow Christ with the Gospel for your guide in the straight and narrow way shown by the tradition of the Order, by promising stability, fidelity to the monastic way of life and obedience according to the Rule of our Father St. Benedict?"  "I am."  "Are you resolved to strive with constancy and steadfastness, and with the help of the Holy Spirit, for that love of God and neighbor which, when perfect, casts out all fear?"  "I am."  "Are you resolved to live for God alone in solitude and silence, spend your life with your sisters persevering in prayer and in generous service?"  "I am, with the help of your prayers and the grace of God."

Following the examination, the litany of saints was sung as sr. Christina prostrated before the altar.  Next, she read her formula of profession, placed it on the altar, and signed it. Cisterciens promise vows of stability in their monastery, obedience until death, and fidelity to monastic life.

christinaprostration

Next, she stood before the altar and with outstretched arms sang a prayer asking God to receive the offering she had made:  “Receive me, Lord, as you have promised, that I may live.  Disappoint me not in my hope.”

Once again, Sr. Christina prostrated before the altar while Dom Richard Purcell, Abbot of Mt. St. Joseph Abbey, Roscrea, Ireland, prayed the prayers of consecration over her.  After these were concluded, Mother Gilchrist clothed her in the long white monastic cowl signifying her monastic consecration.  The ceremony concluded with Sr. Christina kneeling before each of the sisters in the community and asking their prayers.

It was the first time since the reformation that there had been a solemn profession in the Cistercian order in Norway, so this was a great day for the community at Tautra Mariakloster.

Sr. Christina is from the Netherlands. She came to Tautra as a volunteer six years ago, and experienced very shortly thereafter a call to enter the monastery.  A large group of family and friends assembled from many lands to celebrate this special occasion.

Sr. Christina had been a missionary in Africa, and has always had a special love for this continent.  The presence of a group of Kenyan exchange students from Stjørdal added mujch joy and African rhythm to her ceremony!

christinacowl

 

 

Click here to return to the Nyheter - News page